Foredrag og kurser

Hvert enkelt foredrag og kursus skræddersys i samarbejde med bestilleren. Der kan tages udgangspunkt i skabelonerne, som beskrives nedenfor. Vi kan også udvikle et foredrag eller kursus helt fra grunden.

Undervisning for Ankestyrelsen vedrørende adoption – PAS-undervisning – omtales nederst på siden.

 

Sunde børns problemer

A. Foredrag i daginstitution og skole

Deltagere: Forældre og personale (forældremøde) eller personalet alene (fx pædagogisk dag).

Formål: At deltagerne får et grundlæggende kendskab til, hvordan spejling og jeg-støtte kan bruges i arbejdet med almindelige børn og unge.

Omfang: To-tre timer.

Litteratur: Foredraget bygger på min bog, Sunde børns problemer (Akademisk Forlag, 2009) og metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (2. udg., Forlaget ERT, 2016).

 

B. Pædagogisk dag og træningskursus i daginstitution og skole

Deltagere: Personalet i daginstitutionen eller skolen.

Formål: At deltagerne får færdigheder i at bruge spejling og jeg-støtte, når der er brug for det i hverdagen med børnene og de unge. Man bør ikke forvente at beherske tankegangene og metoderne efter en enkelt pædagogisk dag eller nogle få kursusdage.

Program

Direkte vejledning kan indgå i et træningskursus. Her er træneren til stede i hverdagen med børnene og står til rådighed som vejleder for personalet. I direkte vejledning indgår efterarbejde, hvor personale og træner ser tilbage på dagens forløb, evaluerer og præciserer og uddyber metoderne og deres anvendelsesmuligheder.

Omfang: En dag (pædagogisk dag) eller flere dage med cirka en dag om måneden (træningskursus). Direkte vejledning kan dog med fordel finde sted med større hyppighed, fx en gang om ugen i en eller flere kortere perioder.

Litteratur: Træningskurset bygger på min bog, Sunde børns problemer (Akademisk Forlag, 2009) og metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (2. udg., Forlaget ERT, 2016). Desuden på dele af Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016) og Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013).

 


Miljøterapi med børn og unge

Introduktionskursus

Deltagere: Personalet på opholdssteder og i døgninstitutioner, skoler og børnepsykiatriske afdelinger mv., der overvejer at anvende miljøterapi. Plejeforældre i gruppe, fx arrangeret af kommunen, hvor de er ansat.

Formål: At deltagerne får et grundlæggende kendskab til, hvad miljøterapi er, fx for at tage stilling til, om det er noget, de skal lære mere om.

Program: Oplæg om omsorg, omsorgssvigt og tilknytning, og om miljøterapeutiske tankegange og metoder med hovedvægt på spejling og jeg-støtte. Spørgsmål og dialog. Arbejde med deltagernes egne eksempler fra hverdagen med henblik på, at de får et konkret indtryk af, hvordan miljøterapi kan tage sig ud med de børn og unge, som de arbejder med.

Omfang: Seks timer (én kursusdag) eller kortere (idet programmet tilpasses herefter).

Litteratur: Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016); Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013) og metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (2. udg., Forlaget ERT, 2016).

 

Træningskurser

Kursus A: FOR MEDARBEJDERE OG LEDELSE

Deltagere: Opholdssteder og døgninstitutioner, skoler og børnepsykiatriske afdelinger. Plejeforældre i gruppe.

Formål: At deltagerne opnår færdigheder i at anvende miljøterapeutiske tankegange og metoder i hverdagen med børnene og de unge. Desuden, at deltagerne i det omfang de har kontakt med børnenes forældre og andre pårørende, bliver i stand til også at anvende færdighederne i denne kontakt.

Program

Direkte vejledning kan indgå i et træningskursus. Her er træneren til stede i hverdagen med børnene og står til rådighed som vejleder for personalet. I direkte vejledning indgår efterarbejde, hvor personale og træner ser tilbage på dagens (dagenes) forløb, evaluerer og præciserer og uddyber metoderne og deres anvendelsesmuligheder.

Omfang: Seks-ti enkeltdage med cirka en dag om måneden. Mulighed for opfølgningsforløb.

Litteratur: Miljøterapi med børn og unge (3. udg., Akademisk Forlag, 2016); Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013) og metodeoversigten, Spejling og jeg-støtte (2. udg., Forlaget ERT, 2016).

Træningskurset kan efterfølges af regelmæssig supervision. Omtales under 
Supervision og konsulentbistand. 

Kursus B: FOR LEDELSEN

Det anbefales at supplere Kursus A med et kursus for ledelsen, hvor den rustes til at udforme en miljøterapeutisk organisation og lede den, så den understøtter det miljøterapeutiske arbejde. Anbefalingen bygger på erfaringer, der ikke overraskende viser, at realiseringen af miljøterapi – såvel som af enhver anden metode – er afhængig af, at ledelsen går i spidsen og udformer og leder hele organisationen, så den støtter arbejdet med børnene, de unge og deres forældre.

Ledelseskurset kan påbegyndes før, samtidig med eller efter at kurset for det samlede personale påbegyndes.

Deltagere: Ledere, mellemledere og eventuelle nøglepersoner, f.eks. psykolog og socialrådgiver.

Formål: At deltagerne – ud over færdigheder i at anvende miljøterapeutiske tankegange og metoder i hverdagen (Kursus A) – opnår en forståelse af og færdigheder i at udforme og lede organisationen, så den støtter det direkte arbejde.

Program

Omfang: Variabelt, afhænger bl.a. af, hvor omfattende justeringer af organisationen, der er brug for.

Litteratur: Særligt organisationsdelen i Miljøterapi i gruppe og organisation (Akademisk Forlag, 2013).

Ledelseskurset kan efterfølges af løbende supervision og konsulentbistand efter behov. Se supervision og konsulentbistand.

 


PAS-undervisning

PAS-undervisning er et gratis tilbud fra Ankestyrelsen til daginstitutioner og skoler og til medarbejdere i de offentlige forvaltninger, som har med adopterede børn og deres forældre at gøre, fx socialrådgivere, familierådgivere, psykologer og sundhedsplejersker. Formålet er at styrke den adoptionsspecifikke viden hos deltagerne. Undervisningen har et fast omfang på fire timer, og det er muligt at ønske en bestemt underviser.
Ankestyrelsens beskrivelse af tilbuddet kan læses her.

PAS står for Post Adoption Service, som er den internationale betegnelse for den støtte, der efter adoptionen ydes til adoptivforældrene, til barnet eller til de fagfolk, der har med familien at gøre. Formålet med støtten er, at barnet udvikler sig bedst muligt.

^